Polityka Prywatności

PRYWATNOŚĆ

FIABILIS CONSULTING GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-557), ul. Al. Niepodległości 124/12 (wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem 0000523399 z kapitałem zakładowym 200.000,00 zł, zwanej dalej “FIABILIS”), będąca właściciel serwisu internetowego fiabilis.pl (zwanej dalej„Serwis”) przywiązuje szczególną wagę do bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych i ochrony prywatności użytkowników Serwisu

II. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych mogą być przez FIABILIS przetwarzane wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług Serwisu. Dane te mogą być przetwarzane, za zgodą użytkowników Serwisu, w prawnie usprawiedliwionych celach, w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług FIABILIS oraz firm należącym do holdingu FIABILIS. Administratorem danych osobowych jest FIABILIS.

III. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa;

IV. FIABILIS nie przekazuje i nie dokonuje obrotu danymi osobowymi użytkowników Serwisu innym osobom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez FIABILIS dane osobowe użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

V. FIABILIS może gromadzić informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Serwisem, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Serwisu. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa. Polityka stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików przechowywanych na dysku komputera użytkownika Serwisu służących zachowaniu parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu, a stosowany jest jedynie w celu agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Serwisu. Użytkownik może usunąć cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z Serwisu. Serwis zwiera odnośniki/linki do innych stron WWW. FIABILIS nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

VI. Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez adres e-mail:iod@fiabilis.pl

VII. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Serwisu. Ta strona internetowa korzysta z plików cookies. Pozwala to na podniesienie jakości serwisu, oraz prowadzenie statystyk odwiedzin.